VOORWAARDEN VOOR

Algemene voorwaarden Boutallion B.V.

Deze Algemene Voorwaarden van Boutallion B.V. bepalen de toegang tot en het gebruik van onze Website, evenals alle verkopen via onze Website.[160;]

 • Definities
   1. In deze Voorwaarden gelden de volgende definities:

  Account: een gebruikersaccount op onze Website

  Boutallion: Boutallion B

  Consumenten: een Klant die handelt voor doeleinden buiten de handel, het bedrijfsleven, het ambacht of het beroep, waarvan de aankoop derhalve in aanmerking komt voor een consumptieaankoop als bedoeld in artikel 7:5 alinea 1 BW (Nederlands Burgerlijk Wetboek)

  Klant: een gebruiker van onze Website of een persoon die Producten koopt (ook -8220; u cart 8221;)

  Materiaal: heeft de in punt 10.4 bedoelde betekenis

  Producten: de producten aangeboden te koop door Boutallion, of het nu via onze Website of elders

  Voorwaarden deze algemene voorwaarden en voorwaarden van Boutallion dissert160;

  Website de website van Boutallion opwww.boutallion.comen alle andere door ons gebruikte adressen

 • Toepasselijkheid van de voorwaarden
   1. Het gebruik van onze Website impliceert de volledige acceptatie van deze Voorwaarden en al onze richtlijnen en regels.Wanneer u zich registreert voor een rekening of een product koopt, kunt u worden gevraagd te bevestigen dat u ermee instemt gebonden te zijn a an deze Voorwaarden.160;
   2. Boutallion behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden af en toe te wijzigen.Wij zullen de herziene Voorwaarden op onze website posten en kunnen u per e-mail informeren over eventuele wijzigingen.Als u het gebruik van onze website na een verandering voortzet, accepteert u de herziene Voorwaarden volledig.160;
   3. Hoewel onze website hoofdzakelijk gericht is op consumenten, zijn we blij om te verkopen aan bedrijven.In het geval dat verschillende bepalingen gelden voor consumenten enerzijds en andere klanten anderzijds, is dit duidelijk aangegeven.
 • Registratie van rekeningen 160;
   1. Uw account zal effectief zijn na een succesvolle afronding van het registratieproces.Wanneer u zich registreert voor een account moet u nauwkeurige en werkelijke informatie verstrekken.In geval van een wijziging van de informatie die u na uw registratie heeft verstrekt, stemt u ermee in ons op de hoogte te brengen om ervoor te zorgen dat u onze berichten ontvangt en dat wij geen foutief contact opnemen met derden.(160;
   2. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik van uw account dat aan u is toe te schrijven of voor het niet beschermen van uw wachtwoord.U gaat ermee akkoord om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt dat uw account of toegang tot uw wachtwoord onbevoegd wordt gebruikt.(160;
   3. U kunt uw account te allen tijde beëindigen naar eigen goeddunken, zonder redenen, via uw accountpagina of door een e-mail naar support@boutallion.com
   4. Boutallion heeft het recht, naar eigen goeddunken, uw account te annuleren, uw account te blokkeren en uw toegang tot onze Website te weigeren, te beperken of op te schorten.
   5. We kunnen contact met u opnemen via elektronische communicatiekanalen (inclusief e-mail, telefoon en sms'jes).U bent het ermee eens dat het gebruik van bepaalde communicatiekanalen kan resulteren in kosten die u worden opgelegd door uw netwerkaanbieder en dat u verantwoordelijk bent voor dergelijke kosten.
 • Producten en beschikbaarheid
   1. De producten die "Boutallion" worden gepromoot via onze Website zijn gemaakt met de beste materialen en zijn allemaal gemaakt in Italië, tenzij anders aangegeven.(160;
   2. Producten die beschikbaar zijn op onze Website zijn een selectie van items die beschikbaar zijn in winkels, terwijl niet alle winkels alle Producten beschikbaar zullen aanbieden op onze Website.-160;
   3. Foto's van de Producten die op onze Website worden weergegeven, komen misschien niet overeen met hun werkelijke uiterlijk.U zult dus uitsluitend vertrouwen op de beschrijving van de Producten en hun kenmerken zoals vermeld op de Website.
   4. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment hoeveelheden en soorten producten die beschikbaar zijn op onze Website te beperken.Stijl, modellen en kleuren van producten kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.160;
 • Prijzen
    1. De prijzen van de Producten op onze Website zijn in euro en zijn inclusief alle belastingen en heffingen die van toepassing zijn op Klanten binnen de Europese Unie.Alle belastingen en heffingen in verband met verkoop buiten de Europese Unie komen ten laste van de Klant.Prijzen kunnen op verzoek van de klant worden weergegeven in verschillende valuta's, maar zullen in euro worden aangerekend.De leveringskosten kunnen worden toegevoegd aan de prijs van de Producten en worden afzonderlijk op het bestelformulier vermeld.
    2. Boutallion controleert regelmatig of de prijzen van de Producten die op de Website staan correct zijn, maar we kunnen niet garanderen dat er geen fouten zijn gemaakt.Als een fout in de prijsstelling van een product wordt ontdekt, kunnen we de bestelling weigeren en u de mogelijkheid bieden om het product tegen de juiste prijs te kopen.
 • Bestellingen en aanvaarding
    1. Een order vormt een voorstel om de geselecteerde Producten te kopen en wordt alleen geacht aanvaard te zijn indien Boutallion de Klant heeft meegedeeld dat hij de Orde aanvaardt en de uitvoering ervan begint of, indien deze kennisgeving niet is verzonden, de Orde is begonnen uit te voeren.
    2. Een Orde is definitief voor de Klant zodra het is verzonden naar Boutallion, vanaf welk moment de Klant niet langer kan annuleren of wijzigen de Orde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Boutallion, te worden gevraagd via support@boutallion.com.
    3. Boutallion kan ervoor kiezen een order of een deel daarvan te weigeren of in te trekken, in welk geval de door de Klant verschuldigde vergoeding dienovereenkomstig zal worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het geval van de volgende gebeurtenissen:
     1. de order of een deel daarvan kan niet worden verwerkt wegens onbeschikbaarheid van de producten of materialen die voor de producten worden gebruikt;
     2. gerapporteerde of vermoede frauduleuze of illegale activiteiten, of
     3. de Klant heeft niet voldaan aan verplichtingen uit een voorafgaand contract met Boutallion.
    4. Wij sturen de aanvaarding of weigering van een Orde via het e-mailadres dat u ons in de Orde of op uw rekening heeft verstrekt.
 • Betaling
   1. Tenzij anders overeengekomen, betaalt de Klant de Orde vooraf via een van de door Boutallion geboden betalingsopties.
   2. Als u niet tijdig aan uw betalingsverplichting voldoet, bent u automatisch in gebreke zonder voorafgaande kennisgeving van ons vereist.In dat geval bent u ons rente verschuldigd van 1.5% per maand plus extra-gerechtelijke terugvorderingskosten van 10% van het uitstaande factuurbedrag met een minimum van $8334; 200 per order.
   3. Zonder Boutallion 8217s voorafgaande schriftelijke toestemming, Klanten zijn niet gerechtigd om setoff, compensatie, of enige vorm van korting op de betaling toe te passen of de betaling op te schorten.Consumenten kunnen de betaling opschorten voor zover volgens het toepasselijke recht opschorting is toegestaan.
   4. Totdat de Klant de producten volledig heeft betaald, blijft Boutallion de exclusieve eigenaar van de bestelde Producten, zelfs als de Producten zijn gemengd, verwerkt of overgedragen.
 • Zending en terugkeer
    1. Boutallion regelt de verzending van de Producten namens de Klant van de atelier in Italië en, op verzoek van de Klant, de verzekering van de Producten tijdens het vervoer.Deze kosten worden ten laste van de Klant gebracht, tenzij anders aangegeven.Het risico wordt overgedragen aan de consument bij levering aan de consument of aan een door de consument aangewezen derde.Indien de klant geen consument is, wordt het risico overgedragen aan de vervoerder.
    2. Vanwege de aard van de Producten zijn leveringstijden indicatief.Boutallion streeft ernaar regelmatig de Klant op de verwachte leveringsdatum te informeren.
    3. Tenzij anders aangegeven, hebben consumenten vanaf de besteldatum tot veertien dagen na de datum van levering van de order, zoals bepaald overeenkomstig artikel 6:230o alinea 1 sub b BW, het recht de order in te trekken.Indien de order op het moment van intrekking is verzonden, draagt de consument de kosten van de retourzending.
    4. Indien het product wordt vervaardigd op basis van door de klant verstrekte specificaties, zoals wanneer het product op maat wordt gemaakt of wanneer aangepaste toebehoren aan een product worden toegevoegd, is het recht als bedoeld in punt 8.3 niet van toepassing.
 • Klachten
   1. Klachten over een product moeten schriftelijk op het e-mailadres worden ingediend support@boutallion.com binnen acht dagen na ontvangst door de Klant of, in geval van verborgen gebreken, binnen acht dagen nadat de Klant zich bewust werd van de gebreken.Klachten die buiten de genoemde voorwaarden worden ingediend, zijn niet ontvankelijk.Als u een Consumenten bent, moet u een klacht indienen binnen twee maanden nadat u op de hoogte van het gebrek.
   2. Na ontvangst van een klacht, zullen we het zo snel mogelijk beoordelen.U gaat ermee akkoord om in deze zaak volledig samen te werken, bijvoorbeeld door het Product naar ons te sturen op ons verzoek en door ons of een derde agent toegang te verlenen tot uw bedrijf.Tenzij u een consument bent, worden retourzendingen betaald op uw risico en zijn alleen toegestaan met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Intellectuele eigendomsrechten
   1. U erkent en stemt ermee in dat alle materialen die verband houden met deze Website, waaronder Website en software code en ontwerp, informatie, beelden, audio, video en trade dress, evenals alle rechten die verbonden zijn met de Website en deze materialen, waaronder handelsmerken, domeinnamen, ontwerpen, octrooien en auteursrechten, vest in Boutallion of zijn licentiegevers.160;
   2. Alle handelsmerken, handelsnamen, logo's en andere onderscheidende modellen en tekens die op de Website worden weergegeven, al dan niet geregistreerd, zijn handelsmerken of servicemerken van Boutallion of zijn licentiegevers.160;
   3. Het is niet toegestaan deze Website, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren, te publiceren of ter beschikking te stellen voor welk doel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boutallion.
   4. U erkent en stemt ermee in dat u ons door het indienen van voorstellen, ideeën, foto's of enige andere inhoud ((8220; Materiaal blad 8221;) via onze Website of anderszins een royalty geeft die vrij, niet-exclusief, eeuwigdurend en wereldwijd recht heeft om het materiaal geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te publiceren, te verspreiden en beschikbaar te stellen voor commerciële doeleinden.160;
   5. U verklaart en garandeert dat het materiaal geen rechten van derden schendt die voortvloeien uit de wet of het contract, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten en vertrouwelijkheidsverplichtingen.160;
 • Gebruik van onze Website
   1. Onze Website kan links naar andere websites bevatten.Boutallion heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke websites of hun inhoud.’160;
   2. Links naar andere websites en verwijzingen naar informatie, producten of diensten van derden vormen en mogen niet worden geïnterpreteerd als een bevestiging do or Boutallion van dergelijke websites, informatie, producten of diensten.
   3. Het is u niet toegestaan om deze Website op een andere website te framen of te diepen naar een deel of deel van de Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boutallion.
 • Uitsluiting van garanties
   1. Onze Website, de inhoud en de diensten van deze website worden voor zover wettelijk toegestaan kosteloos aangeboden op een "zoals het is" en "zo beschikbaar" basis.
   2. Boutallion biedt geen garantie in verband met haar Website, haar inhoud of diensten, zoals dat het altijd beschikbaar zal zijn, zonder onderbreking of fouten in het functioneren, of dat het veilig zal zijn voor schadelijke programma's, of dat het geschikt is voor een bepaald doel, en uitdrukkelijk verwerpt dergelijke garanties.
   3. Boutallion kan de juistheid van de informatie die via zijn Website beschikbaar wordt gesteld niet garanderen of dat dergelijke informatie vrij is van fouten of weglatingen.Boutallion is derhalve in dat opzicht niet aansprakelijk.Boutallion behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website te actualiseren of te corrigeren op elk gewenst moment zonder kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.
   4. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan de Producten die ontstaat of het gevolg is van het niet naleven van onze adviezen met betrekking tot de Producten, of misbruik, ontoereikende of onjuiste onderhoud of behandeling, en normale slijtage.
 • Aansprakelijkheid 160;
    1. U verbindt zich ertoe ons, onze licentiegevers, dienstverleners, agenten, officieren of bestuurders, niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van onze Website.’160;
    2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of derden hebben geleden met betrekking tot Producten, onze Website of andere diensten die door ons worden geleverd.Als u een consument bent, zal onze aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag van de Orde waarop de schade betrekking heeft.
    3. De in deze Voorwaarden bedoelde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien de schade rechtstreeks voortvloeit uit opzettelijke opzet of ernstige nalatigheid van onze kant.160;
    4. Voor zover toegestaan in het toepasselijke recht, stemt u ermee in Boutallion en elk van haar dochterondernemingen en filialen, en hun respectievelijke officieren, agenten, partners en werknemers, onschadelijk te maken van verlies, aansprakelijkheid, vordering, of vraag, met inbegrip van redelijke advocaten vergoedingen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik vande Website in strijd met deze Voorwaarden, voortvloeiend uit een schending van deze Voorwaarden, of indien een materiaal dat u heeft doorgegeven onze aansprakelijkheid veroorzaakt aan een derde partij.-160;
 • Diversen
   1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig blijkt te zijn, zullen de resterende bepalingen van de Voorwaarden volledig van toepassing blijven en mag Boutallion de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk rekening houdt met het doel en de werking van de oorspronkelijke bepaling.
   2. Eventuele aanvullingen of wijzigingen van deze Voorwaarden die door de Klant worden voorgesteld, zijn alleen geldig wanneer zij onderling zijn overeengekomen tussen Boutallion en de Klant, schriftelijk.
   3. Boutallion wordt niet geacht in strijd te zijn met deze Voorwaarden of een Orde wegens enige vertraging bij de uitvoering of het niet nakomen van een van zijn verplichtingen, voor zover deze vertraging of tekortkoming te wijten is aan een zaak die buiten haar redelijke controle ligt, ook wanneer het personeel ziek is, of een onderaannemer of leverancier.
   4. Een actief of passief verzuim van Boutallion om actie te ondernemen tegen een schending van zijn rechten of deze Voorwaarden kan niet worden beschouwd als instemming of tolerantie van een dergelijke schending.
 • Recht van bestuur, bevoegde rechtbank
   1. Deze Voorwaarden en eventuele verdere contractuele betrekkingen die uit of in verband met deze Voorwaarden voortvloeien, worden beheerst door en zullen overeenkomstig het Nederlandse recht worden geïnterpreteerd, tenzij anders is bepaald krachtens de toepasselijke verplichte lokale wetgeving van uw woonplaats.[160;] 160;
   2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of andere contractuele betrekkingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, worden aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank van Rotterdam voorgelegd.Als u een consument bent, heeft u het recht om het geschil te laten berechten door de rechtbank die wettelijk bevoegd zou zijn.Indien u dit recht wenst uit te oefenen, zult u ons hiervan binnen een maand informeren nadat wij het geschil aan de bevoegde rechtbank van Rotterdam hebben voorgelegd.

  Contacteer ons

  Voor meer informatie over onze Algemene Voorwaarden, als u vragen heeft, of als u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via e-mail:support@boutallion.comof per post met behulp van onderstaande gegevens:

  Westplein 11,
  3016 BM Rotterdam,
  Nederland

  Laatst bijgewerkt --04/09/2020